Политика за поверителност

Вашата лична информация

Тази политика за защита на личните данни обяснява как събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни са всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране (заедно с друга информация). Това включва информация, която споделяте с нас, какво научаваме от Вас, както и избора, който правите относно маркетинговите съобщения, които искате да изпратим до Вас.

Настоящият документ описва политиката на ТийТийм-България ЕООД във  връзка  с  получаването и обработването на Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът Ви защитава.

Какво е GDPR?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет през 2016 г., но влиза в сила на 25 май 2018. Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целия Европейски съюз, като целта е да се промени начина, по който организации оперират с тях. След 25 май 2018, всички граждани на ЕС ще имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните организации. GDPR защитава правата за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на търговски и сервизни услуги, ТийТийм-България ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: ТийТийм-България ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 201316238
 3. Седалище и адрес на управление: ул. Витошко лале 10, 1444; Бистрица/София, България
 4. E-mail: info@teateam-bulgaria.com
 5. Телефони: (+359) 889 25 89 83

Как събираме вашите лични данни?

Ние може да събираме лична информация за вас по следните начини:

 • Данни, които самите Вие споделяте с нас:
 • Данни, които споделяте с нас, когато говорите с нас по телефона;
 • Данни, които ни изпращате в имейли или писма до нас;
 • Данни във връзка с Ваше участие в наши промоции или събития;
 • Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

 

 • Данните, които събираме за Вас

Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме следните видове лични данни за вас:

 • Данни за самоличността Ви – име;
 • Данни за връзка – адрес за фактуриране, имейл адрес или телефонни номера;
 • Финансови данни – данни за банкови сметки на организацията, за която работите;
 • Данни за транзакциите – подробности за плащанията от Вашата фирма и други подробности за услугите, които сте закупили от нас;
 • Маркетингови и комуникационни данни – Вашите предпочитания при получаване на маркетингови съобщения от нас, както и Вашите комуникационни предпочитания.

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас. Това включва подробности за раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве, както и генетични и биометрични данни. Също така не събираме информация за наказателни присъди и извършени престъпления.

С каква цел обработваме личните Ви данни?

Вашите лични данни се ползват със законова защита.

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това и обработката отговаря на легитимни цели. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

 • Цели, необходими за използването на нашите услуги;
 • Цели, за които сте дали изричното си съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ТийТийм-България ЕООД.

Маркетинг

Можем да използваме Вашата лична информация, за да ви уведомим за съответните услуги и предстоящи оферти. Можем да използваме Вашите лични данни за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, само ако имаме Вашето съгласие или законния интерес да го направим. Можете да ни помолите да престанем да ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време – просто трябва да се свържете с нас или да използвате връзките за отказване от всяко съобщение, изпратено до Вас.

С кого споделяме Вашите лични данни?

С цел да предоставим услугите, които Вие сте поискали от нас, ние може да споделим личната Ви информация с външни доставчици на услуги.

Ние изискваме от всички доставчици на услуги, с които споделяме Вашите данни, да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със закона. Не разрешаваме никой от нашите доставчици на услуги да използва Вашите лични данни за свои собствени цели и им разрешаваме да обработват Вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с нашите указания.

Непредоставяне на лични данни

В случаите, когато трябва да обработваме Ваши лични данни във връзка със законово изискване или съгласно условията на договор, който имаме с Вас, и не можете да предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора, който имаме или се опитваме да сключим с вас (например да ви предоставим дадена услуга). В този случай може да се наложи да не предоставим услугата, която желаете от нас, но ние ще ви уведомим, ако това е така.

Защита на данните

Въвели сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Като допълнение ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са обект на задължение за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение срещу лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

Колко време ще съхраняваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на довлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

За да определим подходящия период за съхранение на личните данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които ние обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от ТийТийм-България ЕООД:

 1. право на информация;
 2. право на достъп до личните му данни;
 3. право на коригиране;
 4. право на изтриване;
 5. право на ограничаване на обработването;
 6. право на преносимост на данните;
 7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

ТийТийм-България ЕООД не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването.

Допълнителна информация, свързана с обработването на личните Ви данни, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на имейл info@teateam-bulgaria.com

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, България, 1592, гр.София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; Телефон: +359 2 91 53 518; Факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/.